Splošni pogoji nagradne igre na Facebooku

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »VALENTINOVA NAGRADNA IGRA«

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je SATIS, Mario Vetrih s.p. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, ni niti na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke SUPERŠIK na območju Republike Slovenije.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so starejši od 18 let

– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook. 

Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju SATIS, Mario Vetrih s.p., ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji).

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 11. 2. 2021 do dne 14. 2. 2021 na družabnem omrežju Facebook.

4. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov) ter izvesti na objavo, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil na časovnici Facebook strani “supersik.si”, naslednje:

– všečkati objavo

– napisati katera je njegova najljubša ljubeznica

– v komentar označiti prijateljico/prijatelja, drago osebo, ki jo ima rad/a

V žreb za nagrado se bodo uvrstili vsi, ki bodo sledili navodilom nagardne igre. Žrebanje poteka na sedežu organizatorja. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

5. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo podelil 3 nagrade in sicer:

– trije srečneži bodo prejeli okvir s svojo najljubšo superšik ljubeznico, v velikosti 210×300 mm in barvo okvirja po lastni izbiri (črni ali beli)!

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo na časovnici Facebook strani “supersik.si”. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) v zasebnem sporočilu na Facebook strani “supersik.si”. Nagrade bo organizator nagrajencem poslal po pošti v roku 10 dni po prejemu podpisanega Prevzemnega lista nagrade. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih https://www.facebook.com/supersik.si/. Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

6. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook strani “supersik.si” in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje Facebook strani “supersik.si”, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

7. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

8. Varovanje osebnih podatkov

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s sporočilom na info@supersik.si. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani “supersik.si”. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: info@satis.si

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dragi superšikovci!

Obveščamo vas, da se odpravljamo na dopust, zato bomo
OD 7. AVGUSTA DO 21. AVGUSTA ODSOTNI.

Vsa prejeta naročila v tem času, bodo obdelana, ko se vrnemo.

Želimo vam super šik poletne dni.
Izkoristite jih maksimalno!

X